ALGEMENE VOORWAARDEN DIGITALE WELKOMGIDS.

 

Door onze service te gebruiken voor het ontwikkelen van uw digitale gids wordt u geacht de volgende voorwaarden volledig te hebben gelezen en aanvaard. Gebruik onze service niet als u het niet eens bent met enig deel van deze voorwaarden. Door onze offerte te aanvaarden gaat u akkoord met onze voorwaarden..

Partijen bij de voorwaarden

Deze voorwaarden regelen de relatie tussen u, als gastheer, eigenaar, agent of beheerder (“Gebruiker”), en SmartMoves, een vennootschap opgericht in België (ondernemingsnummer BE0861319418) die gebruik maakt van de software van het Engelse bedrijf JAM Start Ltd (ondernemingsnummer 09352517).

De context:

JAM Start Ltd levert een web-based software die SmartMoves de mogelijkheid biedt om informatie te creëren voor de “Gebruiker”  en die te delen met gasten die relevant is voor het verblijf van de gast. Bijvoorbeeld (maar niet beperkt tot) routebeschrijvingen, attracties in de omgeving en informatie over de accommodatie. Dergelijke informatie is in de vorm van tekst, foto’s, video’s en uitgaande links, inclusief links gegenereerd vanuit de Google API en Tripadvisor link box. Deze informatie wordt in dit document gezamenlijk “Inhoud” genoemd.

De manier waarop Inhoud aan gasten wordt geleverd is via wat wij een “digitale welkomgids” noemen, dat eenvoudigweg kan worden beschouwd als de manier waarop Inhoud via het web aan een gast wordt getoond.

SmartMoves helpt de Gebruiker bij het opzetten van de Content door middel van een set-up service (gedefinieerd in de onderstaande voorwaarden), maar SmartMoves is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de Content. Het is de verantwoordelijkheid van Gebruiker om ervoor te zorgen dat de Inhoud geschikt is voor hun gasten. Als zodanig aanvaardt SmartMoves geen aansprakelijkheid voor gebeurtenissen die voortvloeien uit het gebruik van de Inhoud door een gast. Gebruiker begrijpt dat SmartMoves enkel de middelen verschaft om de digitale welkomgids Inhoud te creëren en te delen. Niets meer.

AARD VAN DE DIENSTEN: SmartMoves verleent Gebruiker een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, persoonlijke overeenkomst om de digitale welkomgids te gebruiken, met inachtneming van de voorwaarden van deze Overeenkomst. Gebruiker gebruikt deze gids om Content te delen met gasten.

OVEREENKOMST : Deze overeenkomst gaat in zodra Gebruiker de offerte goed keurt. Deze overeenkomst blijft van kracht totdat de Gebruiker via een e-mail aan info@smartmoves.be laat weten dat hij zijn overeenkomst wenst te beëindigen. De overeenkomst is jaarlijks opzegbaar, 1 maand voor vervaldatum. 

BETALING VAN DE ONTWERPKOSTEN : SmartMoves int de ontwerpkosten op basis van een factuur waarvan 100% voor aanvang wordt aangerekend. Het eerste jaarlijkse servicecontract wordt betaald bij oplevering van de digitale reisgids. Onze facturen zijn betaalbaar 30 dagen factuurdatum. Als de Gebruiker zijn overeenkomst voor een bepaalde periode wil opschorten (bijvoorbeeld tijdens het laagseizoen), is dat niet mogelijk.

BETALING VAN HET JAARLIJKSE SERVICECONTRACT: SmartMoves int de jaarlijkse bijdrage 1 maand voor vervaldatum. Onze facturen zijn betaalbaar 30 dagen factuurdatum. Als de Gebruiker zijn overeenkomst wenst stop te zetten moet hij dat ten laatste 1 maand voor vervaldatum doen. Laattijdige betalingen worden beboet. Over geld dat op de vervaldatum nog niet is betaald, wordt 10% rente per jaar berekend totdat het saldo volledig en definitief is betaald. Wij behouden ons het recht voor om dertig dagen na de factuurdatum via incassobureaus te trachten het nog openstaande bedrag terug te vorderen. In dergelijke omstandigheden bent u aansprakelijk voor alle bijkomende administratieve en/of gerechtelijke kosten. 

BEËINDIGING: Gebruiker kan te allen tijde opzeggen door een e-mail te sturen naar SmartMoves via info@smartmoves.be. Indien de Gebruiker de overeenkomst beëindigt voordat de vervaldatum is verstreken, zal er geen restitutie plaatsvinden. Elke partij kan dit Contract beëindigen in geval van een wezenlijke inbreuk door de andere partij zonder terugbetaling van gelden of wegens insolventie.

CONSEQUENTIES VAN DE BEËINDIGING: De overeenkomst wordt beëindigd en digitale gids wordt verwijderd en is dus bijgevolg niet meer toegankelijk. Om twijfel te voorkomen: informatie die is verwijderd kan niet worden teruggehaald. Deze is permanent verwijderd.

VERANTWOORDELIJKHEID VOOR INHOUD: De inhoud van de digitale welkomgids valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Dit betekent dat de Gebruiker alle aansprakelijkheid aanvaardt die zou kunnen ontstaan doordat een gast de Inhoud gebruikt en/of erop vertrouwt. Om twijfel te voorkomen kan SmartMoves niet verantwoordelijk worden gehouden voor een claim van een van de gasten van de Gebruiker met betrekking tot de Inhoud in de betreffende digitale welkomstgids. Als een gast bijvoorbeeld verdwaalt als gevolg van een onjuiste routebeschrijving, aanvaardt SmartMoves geen aansprakelijkheid. Of als een gast een voedselvergiftiging oploopt als gevolg van een bezoek aan een van de door Gebruiker aanbevolen restaurants, aanvaardt SmartMoves geen aansprakelijkheid. Dit zijn slechts 2 voorbeelden ter illustratie, het zijn niet de enige 2 gevallen. Nogmaals, Gebruiker is verantwoordelijk voor ALLE Content in zijn digitale welkomgids. SmartMoves verschaft een PDF versie van de digitale welkomgids zodat de Gebruiker deze kan bewaren. 

ONTVANGST VAN DE DIGITALE WELKOMGIDS DOOR GASTEN VAN GEBRUIKER: SmartMoves aanvaardt geen verantwoordelijkheid als een van de gasten van Gebruiker de digitale welkomgids van Gebruiker niet ontvangt. Het is de verantwoordelijkheid van Gebruiker om ervoor te zorgen dat hun gasten over alle informatie beschikken die zij nodig hebben om hun verblijf in een van de eigendommen van Gebruiker voor te bereiden en ervan te genieten.

GEBRUIK VAN GASTENINFORMATIE DOOR SMARTMOVES : SmartMoves heeft geen toegang tot de kanalen die Gebruiker inschakelt om zijn digitale welkomgids te verspreiden. 

VERPLICHTINGEN VAN DE GEBRUIKER: In aanvulling op de andere clausules in dit contract heeft Gebruiker de volgende aanvullende verplichtingen:

Gebruiker garandeert dat Inhoud geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten of privacyrechten van derden; geen wetten schendt; geen informatie bevat die lasterlijk, discriminerend, smadelijk, onwettig of verwerpelijk is; niet obsceen of pornografisch is; geen wetten schendt met betrekking tot oneerlijke afhandeling, anti-discriminatie of valse reclame; geen virussen bevat.

GEBRUIK VAN INHOUD: De gebruiker gaat ermee akkoord dat de inhoud zijn eigendom is. Voor alle duidelijkheid, Inhoud kan niet worden gekopieerd van een derde partij zonder dat Gebruiker de juiste vrijgave of licentie heeft gekregen om die inhoud te gebruiken van de derde partij. Dit gezegd zijnde, is SmartMoves op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het verzekeren van die vrijgave. SmartMoves aanvaardt dat de Gebruiker de juiste vrijgave of toestemming heeft verkregen wanneer inhoud van derden is gebruikt.

GEBRUIK VAN INHOUD DOOR SmartMoves : SmartMoves aanvaardt en stemt ermee in dat de Inhoud de verantwoordelijkheid is van Gebruiker. Als zodanig kan SmartMoves de Inhoud niet voor andere doeleinden gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gebruiker.

ONONDERBROKEN SERVICE: Hoewel JAM Start Ltd commercieel gezien redelijke inspanningen zal leveren om uw digitale welkomgids beschikbaar te stellen, kan en garandeert JAM Start Ltd niet dat het gebruik ononderbroken of foutloos zal zijn en is noch JAM Start Ltd, noch SmartMoves aansprakelijk jegens de Gebruiker of hun gasten voor verliezen of schade die de Gebruiker of hun gasten kunnen lijden als gevolg van eventuele downtime of fouten.

UPDATES VAN HET SYSTEEM: Er kunnen nieuwe versies van het systeem uitgebracht worden zoals redelijkerwijs verwacht mag worden van een software als deze.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN: JAM Start Ltd bezit alle intellectuele eigendomsrechten op uw digitale welkomstgids. U mag pagina’s bekijken, downloaden voor cachingdoeleinden en afdrukken voor uw eigen persoonlijk gebruik, met inachtneming van de beperkingen in deze voorwaarden. 

E-MAIL COMMUNICATIE: SmartMoves kan Gebruiker periodieke e-mails sturen die rechtstreeks betrekking hebben op de digitale welkomgids. Dergelijke e-mails kunnen het volgende omvatten:
Functies die werden geïntroduceerd of gewijzigd;
Tips en aanbevelingen om de digitale welkomgids zo efficiënt en effectief mogelijk te gebruiken;
Informatie over de branche, waaronder het delen van relevante blogs;

 

Alle wijzigingen in de algemene voorwaarden in deze overeenkomst;

DISCLAIMER: SmartMoves garandeert Gebruiker geen enkel voordeel van het gebruik. In het bijzonder garandeert SmartMoves niet dat Gebruiker boekingen of inkomsten genereert uit het gebruik van de digitale welkomgids, noch garandeert SmartMoves dat Gebruiker boekingsaanvragen genereert. Indien een gast met Gebruiker communiceert als gevolg van het gebruik van de digitale welkomgids, is SmartMoves op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het gedrag van de gast. Als zodanig valt elk geschil dat tussen Gebruiker en gast kan ontstaan buiten de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van SmartMoves.

COOKIES: Zoals de meeste interactieve websites maakt de website van SmartMoves, gebruik van cookies om ons in staat te stellen de gebruikersgegevens bij elk bezoek op te halen. 

PRIVACYVERKLARING: Wij doen er alles aan om uw privacy te beschermen. Geautoriseerde medewerkers binnen het bedrijf gebruiken, op een need-to-know basis, alleen informatie die van individuele klanten is verzameld. Wij herzien onze systemen en gegevens voortdurend om onze klanten de best mogelijke service te kunnen bieden. 

GEHEIMHOUDING: SmartMoves en haar werknemers, agenten of vertegenwoordigers zullen op geen enkel moment of op geen enkele wijze, direct of indirect, informatie die eigendom is van de Gebruiker, gebruiken voor persoonlijk voordeel van SmartMoves, of op enigerlei wijze onthullen, bekendmaken of communiceren. SmartMoves en haar werknemers, agenten en vertegenwoordigers zullen dergelijke informatie beschermen en als strikt vertrouwelijk behandelen. Deze bepaling blijft van kracht na beëindiging van dit Contract. Elke mondelinge of schriftelijke afstand door Gebruiker van deze vertrouwelijkheidsverplichtingen die SmartMoves toestaat vertrouwelijke informatie van Gebruiker bekend te maken aan een derde partij zal beperkt blijven tot een enkele gebeurtenis in verband met de specifieke informatie die aan de specifieke derde partij bekend is gemaakt, en de vertrouwelijkheidsclausule zal van kracht blijven voor alle andere gebeurtenissen.

GARANTIE: SmartMoves zal haar diensten verlenen en haar verplichtingen onder deze Overeenkomst nakomen op een vakbekwame manier, met gebruikmaking van kennis en aanbevelingen voor het uitvoeren van de diensten die voldoen aan algemeen aanvaardbare normen, en zal een standaard van zorg leveren die gelijk is aan, of beter is dan, zorg die gebruikt wordt door dienstverleners die vergelijkbaar zijn met SmartMoves op soortgelijke projecten.

Beperking van aansprakelijkheid: Niets in deze Overeenkomst sluit de aansprakelijkheid van SmartMoves uit voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid van SmartMoves; of voor fraude of een frauduleuze voorstelling van zaken. Onder voorbehoud van bovenstaande clausule:

SmartMoves is niet aansprakelijk, noch uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid of schending van wettelijke verplichtingen), contract, verkeerde voorstelling van zaken, restitutie of anderszins, voor enig verlies van winst, verlies van zaken, uitputting van goodwill en/of soortgelijke verliezen of verlies of corruptie van gegevens of informatie, of zuiver economisch verlies, of voor enig bijzonder, indirect of gevolgverlies, kosten, schade, lasten of uitgaven hoe dan ook voortvloeiend uit deze Overeenkomst; en

De totale aansprakelijkheid van SmartMoves in contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid of schending van wettelijke verplichtingen), verkeerde voorstelling van zaken, restitutie of anderszins, voortvloeiend uit de uitvoering of beoogde uitvoering van deze Overeenkomst is beperkt tot de vergoedingen die door de Property Partner aan SmartMoves zijn betaald gedurende de 12 maanden onmiddellijk voorafgaand aan de datum waarop de claim is ontstaan.

Wanprestatie: Het optreden van een van de volgende gevallen vormt een wezenlijk verzuim onder deze Overeenkomst:

Het verzuim om een vereiste betaling te doen wanneer deze verschuldigd is.

De insolventie of het faillissement van een van de partijen.

De onderwerping van het eigendom van een van de partijen aan een heffing, beslaglegging, algemene overdracht ten gunste van schuldeisers, toepassing of verkoop voor of door een schuldeiser of overheidsinstantie.

Het niet beschikbaar stellen of leveren van de Diensten op de wijze zoals voorzien in dit Contract.

RECHTSMIDDELEN: In aanvulling op alle andere rechten die een partij volgens de wet heeft, kan de andere partij, indien een partij in gebreke blijft door een bepaling, voorwaarde of conditie van dit Contract niet substantieel uit te voeren (met inbegrip van maar niet beperkt tot het niet betalen van een geldsom wanneer deze verschuldigd is), het Contract beëindigen door schriftelijke kennisgeving aan de in gebreke blijvende partij. In deze kennisgeving wordt de aard van het verzuim voldoende gedetailleerd beschreven. De partij die deze kennisgeving ontvangt, heeft vanaf de ingangsdatum van de kennisgeving tien dagen de tijd om het verzuim te herstellen. Tenzij de partij die de kennisgeving doet, schriftelijk afstand doet van deze termijn, leidt het verzuim om het verzuim te herstellen tot de automatische beëindiging van dit contract.

OVERMACHT: Indien de uitvoering van dit Contract of een verplichting krachtens dit Contract wordt verhinderd, beperkt of belemmerd door oorzaken buiten de redelijke controle van een der partijen (“Overmacht”), en indien de partij die niet in staat is haar verplichtingen na te komen de andere partij onverwijld schriftelijk van deze gebeurtenis in kennis stelt, worden de verplichtingen van de partij die zich op deze bepaling beroept, opgeschort voor zover deze gebeurtenis zulks vereist. De term overmacht omvat, zonder beperking, gevallen van overmacht, brand, explosie, vandalisme, storm of andere soortgelijke gebeurtenissen, bevelen of handelingen van militaire of burgerlijke autoriteiten, of door nationale noodsituaties, opstanden, rellen of oorlogen, of stakingen, uitsluitingen, werkonderbrekingen. De geëxcuseerde partij zal zich naar omstandigheden redelijke inspanningen getroosten om dergelijke oorzaken van niet-nakoming te vermijden of weg te nemen en zal met een redelijke spoed tot uitvoering overgaan zodra deze oorzaken zijn weggenomen of opgeheven. Een handeling of nalatigheid wordt geacht binnen de redelijke controle van een partij te vallen indien deze door deze partij, of haar werknemers, functionarissen, agenten of filialen is begaan, nagelaten of veroorzaakt.

VOLLEDIGE OVEREENKOMST: Dit Contract bevat de volledige overeenkomst tussen de partijen, en er zijn geen andere beloften of voorwaarden in enige andere overeenkomst, mondeling of schriftelijk, met betrekking tot het onderwerp van dit Contract. Dit Contract vervangt alle eerdere schriftelijke of mondelinge overeenkomsten tussen de partijen.

SCHEIDBAARHEID: Indien een bepaling van dit Contract om welke reden dan ook ongeldig of onuitvoerbaar wordt geacht, blijven de overige bepalingen geldig en uitvoerbaar. Indien een rechtbank oordeelt dat een bepaling van dit Contract ongeldig of onuitvoerbaar is, maar dat deze bepaling door beperking geldig en uitvoerbaar wordt, dan wordt deze bepaling geacht als zodanig te zijn geschreven, uitgelegd en uitgevoerd.

WIJZIGING: Dit contract kan schriftelijk worden gewijzigd of aangepast bij onderlinge overeenstemming tussen de partijen, indien het schrijven is ondertekend door de partij die krachtens de aanpassing verplicht is.

TOEPASSELIJK RECHT: Dit contract wordt geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van België. De partijen komen onherroepelijk overeen dat de rechtbanken van België de exclusieve bevoegdheid hebben om geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst te beslechten.

Kennisgeving: Elke kennisgeving of mededeling die krachtens dit Contract vereist of toegestaan is, wordt voldoende gegeven indien zij per e-mail, met ontvangstbewijs, wordt bezorgd aan info@smartmoves.be

AFSTAND VAN HET CONTRACTUELE RECHT: Het verzuim van een partij om een bepaling van dit contract af te dwingen, mag niet worden opgevat als een afstandsverklaring of beperking van het recht van die partij om vervolgens elke bepaling van dit contract strikt af te dwingen.

Smart Moves 

Phone Number

+032 (0)16 220087

Office

Nieuwstraat 28, 3360 Korbeek-Lo (Belgium)

Copyright © 2024 | Privacy Policy