VERKOOPSVOORWAARDEN

 • Alle verkopen en/of andere overeenkomsten met SmartMoves bvba zijn onderworpen aan onderhavige algemene voorwaarden. Door het aangaan van een verkoop en / of andere overeenkomst, gaat de klant akkoord met deze voorwaarden, zelfs indien deze tegenstrijdig zouden zijn met zijn eigen voorwaarden.
 • Alle offertes, prijzen en leveringstermijnen zijn vrijblijvend en zonder enige verbintenis vanwege SmartMoves bvba, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst. Elke bestelling of orderbevestiging door de klant, op welke manier ook verbindt de klant.
 • Het annuleren van een bestelling door de klant is mogelijk zolang SmartMoves bvba haar werkzaamheden nog niet heeft aangevat en mits betaling van een schadevergoeding van 30% van de overeengekomen prijs..
 • Inschrijvingen op een training kunnen tot een maand voor de geplande datum geannuleerd worden mits een administratieve kost van 50 euro excl. BTW. per geannuleerde training. In alle andere gevallen moet de training betaald worden. Een training kan tot vijf dagen voor de geplande datum wel eenmalig en zonder kosten verschoven worden naar een andere datum.
 • De datum van levering wordt slechts als aanwijzing opgegeven en bindt SmartMoves bvba niet. Vertraging in de levering van goederen of diensten geeft geen recht op schadevergoeding, prijsvermindering noch op ontbinding van de overeenkomst.
 • Indien de partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, wordt deze termijn verlengd indien de klant in gebreke blijft om informatie, documenten, originelen, beelden (tijdig) over te maken en de verbeterde proeven (tijdig) te aanvaarden, of indien de klant bijkomende bestellingen plaatst.
 • Alle facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag door overschrijving op het rekeningnummer van SmartMoves bvba. Elke betaling wordt aangerekend op de oudste vervallen factuur, en eerst op de verschuldigde intresten en kosten.
 • Toegestane kortingen vervallen bij het niet respecteren van de algemene verkoopsvoorwaarden.
 • Een factuur wordt beschouwd als aanvaard en onweerlegbaar wanneer de klant niet per aangetekend schrijven gemotiveerd verzet aantekent binnen 8 dagen na factuurdatum. Bij gebreke aan tijdig protest zijn de diensten/facturen definitief aanvaard en is betaling verschuldigd.
 • Een koper kan zich niet beroepen op een geschil met de verkoper om het niet uitvoeren van zijn betalingen te rechtvaardigen.
 • Alle facturen moeten betaald zijn voor de op de factuur aangegeven vervaldag.
 • Indien de klant niet overgaat tot betaling binnen 5 werkdagen na ontvangst van een aanmaning hiertoe door SmartMoves bvba, is de klant aan SmartMoves bvba een nalatigheidsintrest verschuldigd van 10% per jaar, en een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 100,00 EUR, vanaf de datum van aanmaning tot aan de volledige betaling. Bovendien behoudt SmartMoves bvba zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de klant de vervallen facturen heeft betaald. Elke vertraging in de betaling door de klant maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar.
 • Bij niet-betaling zullen alle verschuldigde sommen via gerechtelijke weg ingevorderd worden.
 • Tot aan de volledige voldoening van alle vorderingen, welke voor de koper uit de verkoopsovereenkomst voortvloeien, blijven de geleverde goederen en diensten uitsluitend eigendom van de SmartMoves bvba en kunnen deze in geval van niet-tijdige betaling door SmartMoves bvba worden teruggevorderd of teniet gedaan.
 • SmartMoves bvba verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. SmartMoves bvba is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant.
 • SmartMoves bvba kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout (zelfs een grove fout) van haar of haar aangestelden, behoudens ingeval van bedrog. SmartMoves bvba zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van SmartMoves bvba of een aangestelde.
 • De klant verbindt zich er toe SmartMoves bvba te vrijwaren voor elke eis die door derden zou ingeleid worden met betrekking tot de gepubliceerde teksten, afbeeldingen, logo’s e.d.
 • SmartMoves bvba behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen, wankel krediet, bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de klant of indien de klant in strijd handelt met de algemene voorwaarden. De ontbinding van de overeenkomst ingevolge de hiervoor beschreven omstandigheden, kan nooit aanleiding geven tot een schadevergoeding aan de klant, om welke reden dan ook.
 • Bij beëindiging van de overeenkomst door de klant, zal de klant alle door SmartMoves bvba verleende diensten betalen, alsook de kosten die SmartMoves bvba moet maken als gevolg van deze beëindiging, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 30% van het bedrag dat SmartMoves bvba nog had kunnen factureren aan de klant indien de overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd. Het voorschot blijft hoe dan ook verworven voor SmartMoves bvba. Bovendien behoudt SmartMoves bvba het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij bewijst dat haar werkelijk geleden schade groter is dan de forfaitaire schade zoals hierboven bepaald.
 • Niettemin aanvaardt elke partij om aan de andere partij een redelijke termijn toe te kennen om haar eventuele tekortkomingen te verhelpen, en om steeds eerst te zoeken naar een minnelijke regeling.
 • Partijen verbinden zich ertoe de commerciële en technische informatie en de bedrijfsgeheimen die zij vernemen van de andere partij, zelfs na de beëindiging van de overeenkomst, geheim te houden en enkel te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst.
 • De klant gaat ermee akkoord dat hij wordt opgenomen in het klantenportfolio van SmartMoves bvba.
 • Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen SmartMoves bvba en de klant de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van SmartMoves bvba. Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank te Brussel.