Algemene voorwaarden: adverteren accommodatie(s)

 

 

De websites: mobikehotel.com, motorhotels.club, bikeandhikehotel.com, facebookgroep motorhotels, hierna te noemen “Advertentiewebsite”, worden beheerd door SmartMoves. SmartMoves is de eigenaar van de Advertentiewebsites. Eigenaren van een accommodatie, hierna te noemen de Adverteerder, kunnen op de Advertentiewebsite adverteren. Reizigers, hierna te noemen de Bezoeker, worden in contact gebracht met de Adverteerder. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle advertentieproducten zoals deze worden geleverd door SmartMoves, welke geregistreerd staat onder BTW nr BE0861319418.

Aard en reikwijdte van de overeenkomst

De plaatsing van accommodatie(s) op de Advertentiewebsite kan uitsluitend plaatsvinden door middel van sluiting van een advertentieovereenkomst met SmartMoves.

1. Inleiding

Het doel van de Advertentiewebsite is om de Bezoeker, op een overzichtelijke wijze, in contact te brengen met de accommodatie van de Adverteerder.

Op de Advertentiewebsite is het voor de Adverteerder mogelijk hun accommodatie onder de aandacht te brengen. De Advertentiewebsite fungeert derhalve als platform voor de Adverteerder en de Bezoeker. SmartMoves is in deze geen intermediair en niet betrokken bij overeenkomsten gesloten tussen Adverteerder en de Bezoeker.

SmartMoves zal via de Advertentiewebsite het platform vermarkten en de Adverteerder en Bezoeker van de website assisteren om te komen tot optimaal gebruik van deze website.

Op de daarvoor bestemde pagina’s van de Advertentiewebsite staan aangeboden accommodaties. De Advertentiewebsite is bedoeld voor het onder de aandacht brengen van accommodaties. SmartMoves is slechts gebonden diensten via haar Advertentiewebsite aan te bieden wanneer zij dit schriftelijk heeft aanvaard.

Het succes van de Advertentiewebsite is direct gerelateerd aan de tevredenheid van de Bezoeker. Om die tevredenheid te bewerkstelligen vragen we de Adverteerder ervoor te zorgen dat de informatie op hun eigen website accuraat is en dat het beeld dat wordt geschetst overeenkomt met dat wat er op Advertentiewebsite wordt vermeld op basis van door de Adverteerder verstrekte informatie. Wij vragen de Adverteerder zo spoedig mogelijk te reageren op e-mails of andere vorm van correspondentie aangaande de interesse in een accommodatie of reserveringsaanvraag.

SmartMoves is voortdurend bezig met het verbeteren van de Advertentiewebsite om het gebruikersgemak te optimaliseren en kan daartoe naar eigen inzicht en zonder toestemming van de Adverteerder wijzigingen en aanvullingen aanbrengen in het systeem en de Advertentiewebsite.

Artikel 2. Algemeen

Op alle diensten aangeboden op de Advertentiewebsite en overeenkomsten met de Adverteerder zijn deze voorwaarden van toepassing, met dien verstande dat reserveringsaanvragen via de Advertentiewebsite worden afgehandeld door de Adverteerder onder de voorwaarden van de desbetreffende Adverteerder.

De toepasselijkheid van voorwaarden van de Adverteerder worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Op van deze voorwaarden afwijkende afspraken kan door de Adverteerder slechts een beroep worden gedaan indien deze door SmartMoves zijn aanvaard.

Artikel 3. Overeenkomst & looptijd

Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan. De Adverteerder op het registratieformulier naar alle juistheid zijn of haar gegevens heeft ingevuld en gecontroleerd en akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden en de verzendknop is aangeklikt.

SmartMoves zal zijn werkzaamheden aanvangen nadat de overeengekomen vergoeding(en) zijn bijgeschreven op de bankrekening van SmartMoves en nadat alle gegevens en informatiemateriaal door SmartMoves zijn ontvangen.

3.1 Looptijd en beëindigen

Een vermelding wordt aangegaan voor de duur van van 12 maanden en loopt niet automatisch door. De advertentieovereenkomst kan door de Adverteerder op ieder moment worden beëindigd door schriftelijke opzegging (waaronder mede wordt verstaan per e-mail). Bij opzegging vindt geen restitutie plaats.

3.2 Vertalingen

Voor het vertalen van een vermelding opgesteld in een andere taal dan de Nederlandse taal kunnen door SmartMoves eenmalig extra kosten in rekening worden gebracht aan de Adverteerder.

3.3 Prijsstelling

SmartMoves behoudt zichzelf het recht om de abonnementsstructuur en prijsstelling bij ingang van een nieuwe contracttermijn aan te passen. Van deze eventuele aanpassing zal SmartMoves de Adverteerder in september van elk jaar op de hoogte stellen. De abonnementsstructuur en tarieven zijn altijd via de Advertentiewebsite terug te vinden op de daarvoor bedoelde pagina’s.

3.4 Gebruik

In geval SmartMoves van menig is dat er door de Adverteerder op oneigenlijk wijze gebruik wordt gemaakt van de Advertentiewebsite zal SmartMoves de Adverteerder hiervan in kennis stellen, teneinde de Adverteerder de mogelijkheid te bieden dit oneigenlijke gebruik in samenwerking met SmartMoves te herstellen. Indien het op oneigenlijke wijze gebruik maken van de Advertentiewebsite door de Adverteerder, na kennisgeving, blijft voortduren is SmartMoves gerechtigd een abonnement per direct te beëindigen.

Artikel 4. Facturen en betaaltermijnen

De Adverteerder zal, nadat is voldaan aan de algemene voorwaarden, per e-mail een factuur ontvangen van SmartMoves. Vanaf de dag dat de Adverteerder akkoord gaat met de algemene voorwaarden gaat ook de vermelding van start met een minimale duur van 12 maanden.

4.1 Betaaltermijn

Voor facturen van SmartMoves geldt een betalingstermijn van 10 dagenfactuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn zal de Adverteerder per e-mail worden herinnerd aan zijn betalingsverplichting.

De overeengekomen kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht, en dienen per jaar of afgesproken periode te worden voldaan per factuur, zo niet behoudt SmartMoveshet recht de uitvoering van de werkzaamheden en de ter beschikking stelling van de website te staken.

Artikel 5. Beschrijvingen

SmartMoves is niet verantwoordelijk en acht zich niet aansprakelijk voor de juistheid van de teksten, van het door de Adverteerder aangeleverde (advertentie)materiaal. Als er sprake is van een duidelijk misrepresentatie van het aangeboden (advertentie)materiaal kan de Adverteerder hiervoor op grond van de toepasselijke wet en regelgeving aansprakelijk worden gesteld.

De kwaliteit van de vermelding in de index en detailpagina heeft impact op de beleving van het geheel. Daarom wordt de Adverteerder verzocht zorg te besteden aan het door hem aan te leveren (beeld)materiaal. De effectiviteit van de accommodatie pagina hangt sterk af van de kwaliteit van de ingevoerde tekst en verstrekte fotografie.

De Adverteerder houdt rekening met het door SmartMoves aangeboden format van de Advertentiewebsite (zoals duidelijk wordt uit het aangeboden inschrijfformulier).

Vermeldingen die verwijzingen bevatten naar platforms van derden worden niet geplaatst, tenzij SmartMoves hiermee akkoord is gegaan.

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft SmartMoves het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 6. Seizoenen

Het is in de reiswereld gebruikelijk het (ver)huurseizoen op te splitsen in drie seizoenen: laag-, midden- en hoogseizoen. SmartMoves schrijft deze periodes niet voor, maar doet de volgende suggestie: alle schoolvakanties zijn hoogseizoen, alle aansluitende weken midden seizoen, alle andere weken laagseizoen. De opdeling in deze periodes is altijd arbitrair: ze kunnen verschillen per land, regio en stad. 

Artikel 7. Prijsvermelding

Op de Advertentiewebsite worden prijzen (bij voorkeur) als volgt vermeld: per persoon per nacht. Alle services en dienstverlening die niet inclusief is, worden bij voorkeur specifiek individueel vermeld. Denk hierbij aan extra bed, toeristenbelasting, huisdieren, enzovoort.

Artikel 8. De externe link

De Adverteerder kan op zijn of haar pagina op de Advertentiewebsite een link leggen naar de eigen website. SmartMoves stelt het op prijs als de Adverteerder op zijn of haar eigen website een terug-link plaatst naar de Advertentiewebsite of het logo van de desbetreffende website.

Artikel 9. Copyright

Alle teksten en andere uitingen op de Advertentiewebsite (ook de teksten van eigenaren) vallen onder het auteursrecht. De Adverteerder mag geen teksten of andere uitingen gebruiken zonder schriftelijke toestemming van SmartMoves .

Artikel 10. Klachten & aansprakelijkheid

Als klachten SmartMoves bereiken via een Bezoeker, zal in beginsel het volgende protocol gevolgd worden: SmartMoves stuurt de klacht door naar de Adverteerder met het verzoek om deze klacht op te nemen en af te handelen met de Bezoeker. SmartMoves acht zich niet genoodzaakt klachten van een Bezoeker jegens de Adverteerder zelf af te handelen.

Artikel 11. BTW tarieven

Alle door SmartMoves gevoerde tarieven zijn exclusief 21% btw. Indien de Adverteerder, gevestigd in een ander EU land, in het bezit is van een geldig intracommunautair btw nummer, wordt de btw verlegd.

Geschillen & toepasselijk recht

Alle geschillen welke tussen partijen bestaan zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te Leuven.

De overeenkomst tussen SmartMoves en de Adverteerder is onderworpen aan het Belgisch recht.

Datum laatste aanpassing: 15 juni 2021